Onderwijs Administratie

5.1. Inschrijving

Voor het schooljaar 2023/2024 is inschrijving gesloten.

5.2. Wachtlijst en Plaatsing

Essalam onderwijs werkt met wachtlijsten. Dit houdt in dat in het geval uw kind na uw inschrijving op de wachtlijst wordt geplaatst.

Voor kinderen van 8 jaar of ouder, houdt Essalam onderwijs periodiek toetsdagen voor kandidaten op de wachtlijst om het niveau voor plaatsing vast te stellen. Zodra een dergelijke toetsdag wordt gepland zullen we dat kenbaar maken.

Voor kinderen van 6 of 7 jaar die voor het eerst Arabisch krijgen, geldt dat deze zonder toets in aanmerking komen voor plaatsing zolang er plek is. Essalam onderwijs heeft nog enkele plekken voor komend schooljaar dat vanaf september 2023 zal starten. Zodra uw kind geplaatst kan worden, zullen we contact met u opnemen. Na ontvangst van uw ouderbijdrage, zal uw kind definitief worden geplaatst en ingedeeld. Voor kinderen van 6 of 7 jaar geldt dat plaatsing zal plaatsvinden in de volgorde van ontvangst van de ouderbijdrage zolang er plek is. Er geldt vol is vol.

Plaatsing vindt plaats op basis van beschikbaarheid per niveau. Voor plaatsing geldt een minimale leeftijd van 6 jaar.

De groepen worden per niveau ingedeeld op basis van de toets-score voor niveauvaststelling. Verder worden groepen ingedeeld op basis van leeftijd waarbij wordt gestreefd naar minimaal leeftijdsverschil per groep.

Zodra uw kind geplaatst kan worden, zullen we contact met u opnemen. Indien u akkoord bent met de beschikbare plaats (dagdeel en groep) dan wordt uw kind, na ontvangst van de bijbehorende ouderbijdrage, definitief geplaatst en ingedeeld. Indien uw ouderbijdrage niet tijdig wordt ontvangen dan vervalt de plaatsing voor uw kind en wordt de plaats beschikbaar gesteld aan de volgende op de wachtlijst.

5.4. Wijzigingen

Verzoeken tot wijziging van bijvoorbeeld een ander dag(deel) of andere groep van hetzelfde niveau zijn alleen aan het begin van het onderwijsjaar mogelijk. Verzoeken tot wijziging kunnen tot uiterlijk 1 oktober worden ingediend via onderwijs@essalamrotterdam.nl, daarna worden dergelijke verzoeken alleen gehonoreerd in uitzonderlijke gevallen, te bepalen door de onderwijscommissie.

5.5. Afwezigheid

Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij bij alle lessen aanwezig is. In gevallen waarin aanwezigheid niet mogelijk is, dient u uw kind, minimaal een half uur voor aanvang, af te melden via mail onderwijs@essalamrotterdam.nl of via telefoon +31 6 3389 7000. U dient hierbij te vermelden: naam leerling, groep leerling en reden van afwezigheid
Verlof buiten de reguliere vakanties wordt alleen in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijke toestemming toegestaan. Afwezigheid wordt elke les geregistreerd en kan consequenties hebben (zie paragraaf uitschrijving).

5.6. Te laat komen

Indien een leerling te laat komt, dan kan toegang tot de les alleen worden verschaft na melding bij de leerlingenadministratie.
Bij de 3e keer te laat volgt er een gesprek en worden er maatregelen genomen; waaronder nablijven of eerder melden of andere maatregelen.
Het eerder verlaten van de les is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Hiervoor dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen via onderwijs@essalamrotterdam.nl.

5.7. Uitschrijving

Uitschrijving kan plaatsvinden op verzoek van ouders of op initiatief van Essalam onderwijscommissie.

Op initiatief van ouders

Een verzoek tot uitschrijving kunt u als ouder indienen via mail onderwijs@essalamrotterdam.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind en reden(en). U ontvangt na de verwerking van de uitschrijving een bevestiging met de definitieve datum van uitschrijving.

Op initiatief van Essalam

Uitschrijving kan ook worden geïnitieerd door Essalam onderwijscommissie, bijvoorbeeld in het geval van:
a) Afwezigheid
Bij afwezigheid van 4 keer of meer in een periode van 3 maanden (zonder vooraf melding en/of toestemming), wordt een leerling per direct uitgeschreven en wordt er plaatsgemaakt voor een kandidaat uit de wachtlijst. Terugplaatsing in hetzelfde onderwijsjaar is dan niet meer mogelijk.
b) Achterstand-ouderbijdrage
Indien de verschuldigde ouderbijdrage niet tijdig betaald wordt, zal overgegaan worden tot uitschrijving. Zie verder paragraaf ouderbijdragen.
c) Wangedrag en/of gebruik van geweld
Bij gebruik van geweld jegens medeleerlingen, leerkrachten of andere vormen van wangedrag volgt direct schorsing van de leerling. Afhankelijk van de ernst kan na de schorsingsperiode directe uitschrijving volgen.

Uitschrijving en ouderbijdrage

In alle gevallen en ongeacht de reden van uitschrijving, geldt:
• indien een leerling vóór 1 februari wordt uitgeschreven, dan is de helft van de jaarlijkse ouderbijdrage verschuldigd.
• indien een leerling ná 1 februari wordt uitgeschreven, dan is de volledige jaarlijkse ouderbijdrage verschuldigd.

5.8. Gesprek met docenten

Ouders en leerlingen krijgen 2 keer per jaar de gelegenheid om een gesprek te hebben met docent, ouder en leerling. Zie paragraaf kalender.
Gesprekken buiten de reguliere halfjaarlijkse gesprekken, worden alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via U onderwijs@essalamrotterdam.nl met daarin de naam en groep van uw kind en reden van uw gesprek.